SEGURESTANC, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.


Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de SEGURESTANC, SL i seran utilitzades per a les següents finalitats; contestar les sol·licituds realitzades per part seva, per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis sol·licitats o oferts per qualsevol mitjà de comunicació. Per donar compliment a les sol·licituds, l’interessat autoritza SEGURESTANC, SL a cedir les seves dades a les empreses associades o col·laboradores amb les quals hi ha contractes de prestació de serveis relacionats amb l’activitat, com estipula la normativa vigent als articles 10, 11 i 12 del RGPD, amb la finalitat de prestar un servei adequat en base a les peticions realitzades per vostè. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció i tractament dels mateixos per a les finalitats expressades. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfeta la finalitat per a la qual van ser recollides.


Com exercitar els drets: Els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit a SEGURESTANC, SL amb domicili a VIA AUGUSTA 15-25, 9è 2a, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, oa l’adreça de correu electrònic info@segurestanc.com incloent a ambdós casos una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:


● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a SEGURESTANC, SL si aquesta empresa està tractant les vostres dades.
● Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en este cas únicament seran conservats per SEGURESTANC, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: SEGURESTANC, SL deixarà de tractar les dades en la forma que indiqueu, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, SEGURESTANC, SL us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al nou responsable.


Possibilitat de retirar el consentiment: en cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com SEGURESTANC, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada al
cas d’Espanya


La negativa a proporcionar les dades suposarà la no-prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Teniu dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que us sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.